PRIHLASOVANIE DO AKADÉMIE

 • Do kurzov sa môžete prihlásiť pohodlne cez náš online formulár. Pozorne si prečítajte pre koho je kurz určený.
 • Riadne vyplnená elektronická prihláška nadobúda platnosť jej zaslaním a odsúhlasením obchodných podmienok AKAZA, O.Z. V prípade zlého zaradenia do kurzu si  AKAZA, O.Z. vyhradzuje právo na zmenu Vami vybraného kurzu.
 • Odoslaním prihlášky účastník prihlášky potvrdzuje, že mu je známy jeho zdravotný stav ako aj iné obmedzenia, ktoré môžu účastníka obmedzovať v kurze a je spôsobilý na vykonávanie fyzickej činnosť.
 • Kurzy rozdeľujeme počas kalendárneho roku na 3-mesačné turnusy.
 • Prítomnosť rodiča je dovolená iba na prvom úvodnom tréningu.

2.  ČLENSKÝ POPLATOK

 • Členské príspevky sa platia za tri mesiace dopredu, členský príspevok je splatný najneskôr  do konca mesiaca pred začatím ďalšieho kurzu. V prípade nedodržania termínu si AKAZA, o.z. si vyhradzuje právo ukončenie zmluvy o členstve v občianskom združení, prípadne udelenie sankcie.
 • Poplatok je paušálny. Každá skupina má vymedzený počet členov.
 • Pri platbe sa dáva do poznámky: Meno Priezvisko / obdobie za ktoré platbu realizujete (napr.: Janko Hrasko 09 (mesiac) 2019)
  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Žilina
 • Cena členského poplatku závisí od počtu tréningov
  Číslo účtu: SK77 0900 0000 0052 1312 9951

 

 1. STORNO PODMIENKY A MANIPULAČNÉ PODMIENKY
 • V prípade neprítomnosti na hodine kurzu z dôvodu (choroby, dovolenka, sviatok) nie je možná náhrada hodiny a členského poplatku
 • Odhlásenie z kurzu je nutné vykonať v mesačnom predstihu najneskôr k 25. dňu, z kurzu nie je možné sa odhlásiť počas prebiehajúceho kurzu v danom mesiaci. Z kurzu sa odhlasuje cez email: haas@akaza.sk
 • V prípade, že je v priebehu kurzu vyučovacia hodina zrušená z dôvodu technickej odstávky, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa, alebo inej nepredvídateľnej udalosti, účastníkovi kurzu vzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú vyučovaciu hodinu.
 • Počas školských prázdnin a dňoch pracovného pokoja, sviatkov sa kurzy navyše uskutočňujú po dohode so zriaďovateľom prenajímateľa školského športoviska alebo telocvične.
 • Žiadame účastníkov kurzu a ich zákonných zástupcov aby v žiadnom prípade nezasahovali do priebehu kurzu a svojím správaním, či konaním neobmedzovali priebeh hodiny.
 • V prípade nedodržania podmienok prevádzkovateľa zo strany účastníka si AKAZA, O.Z. vyhradzuje právo na okamžité ukončenie kurzu.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV A ÚČASTNÍKOV KURZU
 • Športoví odborníci AKAZA, O.Z. preberajú zodpovednosť za neplnoletých účastníkov kurzu v čase určenom ako tréningová jednotka.
 • Zodpovednosť za neplnoletých účastníkov majú od prebratia od ich zákonných zástupcov, alebo osobám povereným ich zákonným zástupcom, až po odovzdanie neplnoletých účastníkov ich zákonným zástupcom, alebo osobám povereným ich zákonným zástupcom.
 • Športový odborníci nie sú zodpovední za účastníkov, ktorí opustia priestory určené na kurz ( telocvičňa, ihrisko, šatne, záchody).

 

 1. ČESTNÉ VYHLÁSENIE A SÚHLAS
 • Čestne vyhlasujem, že si nie som vedomý žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa alebo seba ako účastníka kurzu, ktorá by bránila navštevovať kurz atletiky.
 • Tiež čestne vyhlasujem, že som bol oboznámený s právami a povinnosťami účastníka kurzu, hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami, rozumel som im a zaväzujem sa ich dodržiavať. Bol som upozornený, že v prípade ich nedodržiavania, môžem byť predčasne vylúčený z kurzu bez náhrady akejkoľvek za kurz.
 • Účastník kurzov súhlasí príp. jeho zákonný zástupca s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazený, pre marketingové účely klubu bez nároku na honorár.
 • Podpisom súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške a to v rozsahu: meno a priezvisko zákonného zástupcu, meno a priezvisko dieťaťa, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt, emailový kontakt. Zákonný zástupca súhlasí s obrazovým a zvukovým záznamom a online streamom dieťaťa pri aktivitách atletického klubu a následným využitím týchto záznamov na propagáciu činností daného klubu.
 • Každý člen po registrácii v atletickej akadémii bude registrovaný aj do Slovenského atletické zväzu, odkiaľ obdrží potvrdzujúci email.
 • Po ukončení členstva v našom atletickom klube a taktiež v Slovenskom atletickom zväze, zákonný zástupca súhlasí aby sa údaje o dieťaťa viedli v informačnom systéme SAZ (Slovenské atletického zväzu)

 

 • V súvislosti so svojou činnosťou Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Všetky osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä však Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom upravuje dokument Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“), ktorý je dostupný na https://www.akaza.sk/. Zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov.
  Odsúhlasením obchodných podmienok AKAZA, O.Z. potvrdzujem, že som si podrobne prečítal/a. Jeho celému obsahu rozumiem, súhlasím s ním a zaväzujem sa ho dodržiavať. Ten mi je kedykoľvek prístupný na webovej adrese akadémie https://www.akaza.sk/.