OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • 1.1. Ak nie je ustanovené inak, tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) určujú podrobnosti týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov spracúvaných občianskym združením AKAZA  so sídlom: Karola Kmeťku 3265/9 01008 Źilina, IČO: 50431277, (ďalej len „AKAZA“).
 • 1.2. AKAZA poskytuje záujemcom služby v oblasti atletický a športových činností, vrátane prípravy, organizácie a administrácie kurzov, prípravy na rôzne atletické súťaže alebo iné športové podujatia a plnenia administratívnych a ďalších povinností s tým spojených.
 • 1.3. AKAZA spracúva osobné údaje dotknutých osôb plne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 1. DOTKNUTÉ OSOBY. OSOBNÉ ÚDAJE

 • 2.1. AKAZA spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktorou, podľa okolností, môže byť:
  2.1.1. účastník kurzu, či podujatia organizovaného AKAZA (ďalej len „Účastník kurzu“),
  2.1.2. zákonný zástupca Účastníka kurzu,
  2.1.3. účastník kurzu, ktorý sa zúčastní atletickej súťaží alebo iných športových podujatí ako člen AKAZA,
  2.1.4. člen AKAZA a osoby s príslušnosťou k AKAZA v zmysle stanov AKAZA (ďalej len „Člen“),
  2.1.5. obchodný partner alebo zástupca obchodného partnera AKAZA, najmä člen štatutárneho orgánu alebo iná kontaktná osoba určená obchodným partnerom v rozsahu v akom bude osobné údaje takejto osoby poskytnuté alebo sprístupnené AKAZA,
  2.1.6. zamestnanec AKAZA.
 • 2.2. Vo vzťahu k návštevníkom webového sídla AKAZA (www.akaza.sk), AKAZA nepredpokladá spracúvanie ich osobných údajov s výnimkou prípadov, ak by títo užívatelia sami poskytli AKAZE svoje osobné údaje, napríklad v súvislosti s ich prípadnými otázkami týkajúcimi sa webového sídla, jeho vybraných častí alebo činností v  AKAZA. V takých prípadoch budú osobné údaje takýchto dotknutých osôb spracované výlučne na účely zodpovedania otázky (dotazu) a následne budú zlikvidované.
 • 2.3. Vo vzťahu k Účastníkom kurzu môže AKAZA spracúvať osobné údaje v rozsahu údajov potrebných pre rezerváciu kurzu a spracovanie prihlášky Účastníka kurzu, medzi ktoré patrí (I) titul, meno a priezvisko, (II) adresa pobytu, (III) e-mailová adresa (ak je zriadená), (IV) telefónne číslo (ak existuje), (V) typ kurzu, (VI) osobné údaje zákonného zástupcu Účastníka kurzu podľa bodu 2.4. nižšie, ak je Účastník kurzu neplnoletou osobou, (VII) údaje, ktoré Účastník kurzu alebo jeho zákonný zástupca uvedie do voľného textového poľa pri prihláške / rezervácii kurzu.
 • 2.4. Vo vzťahu k zákonnému zástupcovi Účastníka kurzu môže AKAZA spracúvať osobné údaje v rozsahu údajov potrebných pre rezerváciu kurzu a spracovanie prihlášky Účastníka kurzu, medzi ktoré patrí (I) titul, meno a priezvisko, (II) adresa pobytu, (III) e-mailová adresa (ak je zriadená), (IV) telefónne číslo (ak existuje), (V) typ kurzu, (VI) osobné údaje zákonného zástupcu Účastníka kurzu podľa bodu 2.4 nižšie, ak je Účastník kurzu neplnoletou osobou, (VII) údaje, ktoré Účastník kurzu alebo jeho zákonný zástupca uvedie do voľného textového poľa pri prihláške / rezervácii kurzu.
 • 2.5. Vo vzťahu k osobám podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel môže AKAZA  spracúvať osobné údaje Účastníka kurzu podľa bodu 2.3. a ďalšie osobné údaje, ktoré budú vyžadované (a) organizátorom súťaže alebo športového podujatia, na ktorom sa má Účastník kurzu zúčastniť, (b) príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (alebo inej právnej úpravy, ktorá uvedený právny predpis doplní alebo nahradí v budúcnosti), a to vrátane údajov týkajúcich sa zdravia.
 • 2.6. Vo vzťahu k osobám podľa bodu 2.1.4 (t.j., Členom) môže AKAZA spracúvať osobné údaje v rozsahu (I) údajov potrebných pre evidenciu členstva v AKAZA, a to v rozsahu určenom aktuálne platným a účinným znením stanov AKAZA, (II) údajov určených (a) organizátorom súťaže alebo športového podujatia, na ktorom sa má Člen zúčastniť, (b) príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (alebo inej právnej úpravy, ktorá uvedený právny predpis doplní alebo nahradí v budúcnosti), a to vrátane údajov týkajúcich sa zdravia.
 • 2.7. Vo vzťahu k osobám podľa bodu 2.1.5 týchto Pravidiel (t.j., obchodným partnerom alebo ich zástupcom) môže AKAZA spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu dotknutej osoby ako obchodného partnera alebo povereného zástupcu obchodného partnera. Podľa okolností pôjde o nasledujúce osobné údaje: (I) titul, meno, priezvisko (II) adresa pobytu, (III) dátum narodenia, (IV) údaje o bankovom spojení, (V) pracovná pozícia, (VI) e-mailová adresa, (VII) telefónne číslo. Podľa konkrétnych okolností aj ďalšie osobné údaje, ktoré obchodný partner odôvodnene poskytne PK BB v súvislosti s ich obchodným vzťahom.
 • 2.8. Vo vzťahu k osobám podľa bodu 2.1.6 týchto Pravidiel môže AKAZA spracúvať osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou ako aj osobné údaje potrebné na plnenie zákonných povinností AKAZA ako zamestnávateľa. Podrobnosti spracúvania osobných údajov sú upravené v osobitnom dokumente, ktorý je týmto dotknutým osobám sprístupnený v súlade s internými pravidlami AKAZA.
 • 2.9. AKAZAzískava osobné údaje buď od dotknutej osoby (najmä vo vzťahu k dotknutým osobám podľa bodu 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.8 týchto Pravidiel) alebo od tretích strán (v prípade dotknutých osôb podľa bodu 2.7 týchto Pravidiel).
 • 2.10. AKAZA uchováva osobné údaje dotknutých osôb na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Takouto dobou je maximálne doba 10 rokov odo dňa ukončenia právneho vzťahu medzi AKAZA a dotknutou osobou, ak právne predpisy neurčujú inú dobu. Po uplynutí doby spracúvania osobných údajov budú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované skartovaním, vymazaním alebo iným spôsobom potrebným na zabránenie ich ďalšieho spracúvania, ibaže by právne predpisy vzťahujúce sa na AKAZA určili iný alebo konkrétny spôsob nakladania s osobnými údajmi dotknutej osoby.
 1. ÚČEL SPRACÚVANIA. PRÁVNY ZÁKLAD

 • 3.1. AKAZA spracúva osobné údaje Účastníkov kurzu na účely poskytnutia služby, ktorá je predmetom daného kurzu a administratívne účely, ktoré sú s tým spojené (vrátane spracovania prihlášky, plnenia zmluvy a prípadných potrebných evidencií alebo hlásení a komunikácie s Účastníkom kurzu). Ak Účastník kurzu prejaví záujem o zasielanie marketingových alebo propagačných správ týkajúcich sa AKAZA alebo predmetu kurzu, osobné údaje Účastníka kurzu v rozsahu titul, meno a priezvisko a e-mailová adresa budú použité aj pre uvedené účely.
 • 3.2. AKAZA spracúva osobné údaje zákonných zástupcov Účastníkov kurzu (v prípadoch, kedy je to relevantné) na účely poskytnutia služby Účastníkovi kurzu, ktorá je predmetom daného kurzu a administratívne účely, ktoré sú s tým spojené (vrátane spracovania prihlášky, plnenia zmluvy a prípadných potrebných evidencií alebo hlásení a komunikácie so zákonným zástupcom Účastníka kurzu). Ak zákonný zástupca Účastníka kurzu prejaví záujem o zasielanie marketingových alebo propagačných správ týkajúcich sa AKAZA alebo predmetu kurzu, osobné údaje zákonného zástupcu Účastníka kurzu v rozsahu titul, meno a priezvisko a e-mailová adresa budú použité aj pre uvedené účely.
 • 3.3. AKAZA spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 2.1.3 týchto Pravidiel a Členov za účelom prípravy Účastníka kurzu, resp. Člena na súťaž alebo iné športové podujatie a zabezpečenia účasti Účastníka kurza, resp. Člena, na takejto súťaži alebo podujatí (vrátane potrebnej administratívnej agendy a komunikácie s tým spojenej). Zároveň sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané pre účely plnenia povinností AKAZA vyplývajúcej z pravidiel danej súťaže alebo športového podujatia alebo z právnych predpisov alebo všeobecne uznávaných pravidiel vzťahujúcich sa na danú športovú činnosť (ako napr. pravidlá športových federácií, pravidlá dopingových kontrol a pod.). Osobné údaje Členov sú spracúvané aj pre účely členstva v AKAZA a administratívnej agendy s tým spojenej.
 • 3.4. AKAZA spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 2.1.5 týchto Pravidiel za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s obchodným partnerom PK BB.
 • 3.5. AKAZA spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa bodu 2.1.6 týchto Pravidiel za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou a plnenia zákonných povinností AKAZA , ako zamestnávateľa dotknutej osoby.
 • 3.6. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb pre účely podľa bodu 3.1, 3.2, 3.4 a 3.5 týchto Pravidiel je plnenie zmluvy medzi AKAZA a dotknutou osobou, resp. obchodným partnerom AKAZA. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb podľa bodu 3.3 je plnenie zmluvy (vo vzťahu k členstvu Člena v AKAZA) a tiež plnenie zákonných povinností AKAZA alebo tretej osoby vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich výkon športovej činnosti.
 • 3.7. Prihlásením sa k odberu marketingových a propagačných materiálov dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami AKAZA. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám môže AKAZA na základe histórie správania sa dotknutej osoby vytvárať personalizované marketingové ponuky a na tie účely využívať súbory „cookies“; o tejto skutočnosti budete informovaní po prístupe na webové sídlo www.akaza.sk Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru.
 • 3.8. Ak to okolnosti budú vyžadovať, osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracované aj na účely uplatňovania alebo hájenia práv AKAZA vyplývajúcich zo vzťahu s dotknutou osobou (napr. uplatnenie nárokov na plnenie a pod.). V takom prípade je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem AKAZA, ktorým je ochrana jeho práv a právom chránených záujmov.
 1. PRÍJEMCOVIA A PRENOS ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA

 • 4.1. S výnimkou uvedenou v nasledujúcej vete, AKAZA nepredpokladá poskytnutie alebo prenos osobných údajov dotknutých osôb tretím osobám. Osobné údaje dotknutej osoby podľa bodu 3.3. týchto Pravidiel (t.j. Členov a Účastníkov kurzu, ktorí sa budú zúčastňovať súťaží alebo iných športových podujatí) budú poskytnuté organizátorom súťaže alebo iného športového podujatia alebo iným tretím stranám v zmysle aktuálne platného a účinného znenia stanov AKAZA  (najmä, športovým asociáciám a federáciám alebo športovým združeniam či iným osobám, ktorých členom je AKAZA alebo ktorých pravidlá sa PK BB zaväzuje dodržiavať (napr. v oblasti dopingových kontrol a pod.).
 • 4.2. Ak s tým dotknutá osoba bude súhlasiť, osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté aj ďalším tretím stranám, s ktorými AKAZA spolupracuje ako napríklad prevádzkovatelia fitness centra a pod.
 • 4.3. AKAZA nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín (t.j., mimo Európsku úniu).
 • 4.4. AKAZA využíva pri spracúvaní osobných údajov tretie osoby, ktoré takýmto spracúvaním poveril a ktoré spracúvajú osobné údaje na vyššie uvedené účely v mene PK BB. PK BB s každou takouto osobou uzatvoril zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s požiadavkami aplikovateľných právnych predpisov.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

 • 5.1. V súlade s aplikovateľnou právnou úpravou má každá dotknutá osoba za podmienok určených aplikovateľnou právnou úpravou, Podmienkami alebo týmito Pravidlami, najmä nasledovné práva vo vzťahu k osobným údajom týkajúcim sa danej dotknutej osoby:
  5.1.1. právo požadovať od AKAZAprístup k osobným údajom,
  5.1.2. právo na opravu alebo vymazanie spracúvaných osobných údajov,
  5.1.3. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo namietať spracúvaniu osobných údajov,
  5.1.4. právo na prenosnosť osobných údajov,
  5.1.5. právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v prípadoch podľa bodu 3.7 týchto Pravidiel, a to doručením písomného oznámenia na adresu AKAZA alebo doručením správy elektronickej pošty na nižšie určenú e-mailovú adresu AKAZA,
  5.1.6. právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.
 • 5.2. Dotknuté osoby sú povinné uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo a bezodkladne informovať AKAZA o zmene svojich osobných údajov. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje v rozsahu určenom AKAZA, AKAZA nemôže poskytnúť svoje služby (t.j., uzatvoriť a plniť predmetnú zmluvu).
 1. RÔZNE

 • 6.1. AKAZA prijala potrebné technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia s cieľom predchádzať strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom dotknutých osôb. Napriek týmto opatreniam AKAZA  však nemôže garantovať bezpečnosť prenosu informácií prostredníctvom siete internet.
 • 6.2. AKAZA bude spracúvať osobné údaje automatizovane (v elektronickej podobe) prostredníctvom bežne dostupných prostriedkov na to určených ako aj neautomatizovane (v listinnej podobe) spôsobom zabezpečujúcim ochranu spracúvaných osobných údajov (napr. uložením dokumentov obsahujúcich osobné údaje do uzamykateľnej skrine alebo priestoru).
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 7.1. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 30. apríla 2019.
 • 7.2. AKAZA je oprávnená kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, zmeniť tieto Pravidlá. AKAZA informuje dotknuté osoby o každej takejto zmene vopred, sprístupnením aktualizovaného znenia týchto Pravidiel na webovom sídle AKAZA. Dotknutým osobám, ktoré uviedli svoje e-mailové adresy môže byť zároveň zaslané oznámenie o takejto zmene a plánovanom dátume jej účinnosti na e-mailovú adresu, ktorú uviedli pri registrácii alebo ktorú oznámili AKAZA. Pre účinnosť zmeny Pravidiel je však rozhodujúce zverejnenie aktualizovaného znenia na webovom sídle AKAZA. Preto sa návštevníkom webového sídla a dotknutým osobám odporúča, aby z času na čas overili aktuálne znenie Pravidiel, nakoľko tieto sa budú na nich vzťahovať.
 • 7.3. Pre účely komunikácie a odpovedania otázok určuje AKAZA nasledovnú e-mailovú adresu: atletikaza@gmail.com.