PRIHLÁSENIE NA INDIVIDUÁlNY TRÉNINGY

 • Do kurzov sa môžete prihlásiť pohodlne cez náš online formulár. Pozorne si prečítajte pre koho je kurz určený.
 • Riadne vyplnená elektronická prihláška nadobúda platnosť jej zaslaním a odsúhlasením obchodných podmienok AKAZA, O.Z. V prípade zlého zaradenia do kurzu si  AKAZA, O.Z. vyhradzuje právo na zmenu Vami vybraného kurzu.
 • Odoslaním prihlášky účastník prihlášky potvrdzuje, že mu je známy jeho zdravotný stav ako aj iné obmedzenia, ktoré môžu účastníka obmedzovať v kurze a je spôsobilý na vykonávanie fyzickej činnosť

2.  ČLENSKÝ POPLATOK

 • Členský príspevok  za individuálny tréning sa uhrádza najneskôr 48 hod pred začatím tréningu.
 • Ak sa zákazník nedostaví v dohodnutom termíne na individuálny tréning bez ospravedlnenia min. 5 hod. pred začatím tréningu, členský poplatok nebude možne vrátiť.
 • V prípade nedodržania termínu si AKAZA, o.z. si vyhradzuje právo ukončenie zmluvy o členstve v občianskom združení.
 • Pri platbe sa dáva do poznámky: Meno Priezvisko / obdobie za ktoré platbu realizujete (napr.: Janko Hrasko, deň)
  Bankové spojenie: Vúb banka, a.s., Žilina
 • Cena členského poplatko závisi od počtu tréningov
  Číslo účtu: SK 09 0200 0000 0037 7528 5957

 

 1. STORNO PODMIENKY A MANIPULAČNÉ PODMIENKY
 • Odhlásenie z kurzu je nutné vykonať v 5 hod. predstihu. Z kurzu sa odhlasuje telefonicky alebo cez kontaktný formulár.
 • V prípade, že je individuálny tréning zrušený z dôvodu nepredvídateľnej udalosti, účastníkovi kurzu vzniká nárok na kompenzáciu za zrušený individuálny tréning.
 • Počas školských prázdnin a dňoch pracovného pokoja sa kurzy detí uskutočňujú po dohode so zriaďovateľom prenajímateľa školského športoviska alebo telocvične
 • V prípade nedodržania obchodných podmienok prevádzkovateľa zo strany účastníka si AKAZA, O.Z. vyhradzuje právo na okamžité ukončenie kurzu.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV A ÚČASTNÍKOV KURZU
 • Športoví odborníci AKAZA, O.Z. preberajú zodpovednosť za neplnoletých účastníkov kurzu v čase určenom ako tréningová jednotka.
 • Zodpovednosť za neplnoletých účastníkov majú od prebratia od ich zákonných zástupcov, alebo osobám povereným ich zákonným zástupcom, až po odovzdanie neplnoletých účastníkov ich zákonným zástupcom, alebo osobám povereným ich zákonným zástupcom.
 • Športový odborníci nie sú zodpovední za účastníkov, ktorí opustia priestory určené na kurz ( telocvičňa, ihrisko, šatne, záchody).

 

 1. ČESTNÉ VYHLÁSENIE A SÚHLAS
 • Čestne vyhlasujem, že si nie som vedomý žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa alebo seba ako účastníka kurzu, ktorá by bránila navštevovať kurz atletiky.
 • Tiež čestne vyhlasujem, že som bol oboznámený s právami a povinnosťami účastníka kurzu, hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami, rozumel som im a zaväzujem sa ich dodržiavať. Bol som upozornený, že v prípade ich nedodržiavania, môžem byť predčasne vylúčený z kurzu bez náhrady akejkoľvek za kurz.
 • Účastník kurzov súhlasí príp. jeho zákonný zástupca s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazený, pre marketingové účely klubu bez nároku na honorár.
 • Podpisom súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške to v rozsahu: meno a priezvisko zákonného zástupcu, meno a priezvisko dieťaťa, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický kontakt, emailový kontakt. Zákonný zástupca súhlasí s obrazovým a zvukovým záznamom a online streamom dieťaťa pri aktivitách atletického klubu a následným využitím týchto záznamov na propagáciu činností daného klubu.