Podmienky tábora

Záväzná prihláška dieťaťa do Atletického denného táboru/ Atletický tábor Tatry

Prihlasujem moje dieťa do atletického denného táboru/atletický tábor Tatry  so zameraním na atletiku a všeobecnú pohybovú prípravu, ktorý organizuje klub AKAZA – Atletická akadémia Žilina a zaväzujem sa uhradiť náklady spojené s činnosťou v tábore, podľa výberu v formulári na webovej stránke: Denný atletikcý tábor 70-€  alebo Atletický tábor Tatry 200 ,-€ na 1 táborový týždeň (5 dní ) najneskôr 14 dní od zaslania prihlášky  cez formulár organizátorovi na číslo účtu: SK 09 0200 0000 0037 7528 5957

 1. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Zmluvný vzťah (tým aj nárok na účtovanie storno poplatku) medzi objednávateľom (ďalej len rodičom), na jednej strane a obstarávateľom (ďalej len organizátorom) na druhej strane vzniká odovzdaním riadne vyplnenej Prihlášky do tábora, (ďalej len Prihlášky), resp. jej prijatia organizátorom.

 1. POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA (RODIČA)

2.1. Rodič je povinný: Priviesť dieťa včas na stanovené miesto a po návrate z tábora si ho osobne prevziať v určený čas. V prípade zrušenia účasti svojho dieťaťa na tábore bezodkladne uhradiť stanovené zmluvné pokuty. Rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa v tábore a to ešte počas jeho trvania.

2.2. Rodič má právo: Vyžadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke organizátorom. Odstúpiť od prihlášky do tábora v prípade porušenia zmluvných podmienok organizátorom. Prípadné nedostatky bezodkladne reklamovať a požadovať nápravu, či náhradu. Organizátor prijíma len písomné reklamácie potvrdené vedúcim tábora a to do max. do 3 mesiacov po ukončení tábora. Po tomto termíne nebudú reklamácie ani iné výhrady akceptované. Byť včas oboznámený s prípadnými zmenami rozsahu služieb a ceny.

 1. POVINNOSTI A PRÁVA ORGANIZÁTORA

3.1. Organizátor je povinný: Poskytnúť rodičovi všetky dostupné informácie o podrobnostiach tábora, miesto a hodinu zrazu a to najneskôr 7 dní pred začiatkom tábora. V priebehu tábora riadne a kvalitne poskytovať dohodnuté služby. 3.2. Organizátor má právo: V prípade opakovaného či hrubého porušenia táborového poriadku (alkohol, cigarety, agresivita, poriadku (alkohol, cigarety, agresivita, neslušné správanie a pod.) ukončiť dieťaťu pobyt a poslať ho domov na náklady rodiča, pričom rodič nemá nárok na vrátenie zvyšku platby. Zrušiť tábor v týchto prípadoch: a) z dôvodu vyššej moci (tzv. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, zhoršenie zdravotných, či hygienických podmienok v zariadení, zlyhanie prevádzky schopnosti.

 1. b) z dôvodu neobsadenosti tábora dostatočným množstvom účastníkov

Odstúpiť od Prihlášky v prípade, že rodič nesplní zmluvné podmienky. Pri zrušení tábora z dôvodov “a” aj “b”, bude rodičovi vrátená plná cena tábora.

Zároveň rodič nemá nárok na žiadne ďalšie náklady.

Organizátor má právo zmeniť čas a miesto odchodu a príchodu.

 1. OCHRANA DETÍ NA TÁBORE Organizátor neoznamuje rodičom bežné ochorenia. Infekčné ochorenia potvrdené lekárom v spádovej oblasti oprávňuje organizátora k ukončeniu pobytu dieťaťa na náklady rodičov. Ak sa choroba prejaví v druhej polovici pobytu, nemá rodič nárok na vrátenie zvyšnej platby. Ak si rodič vezme dieťa z tábora z iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie zvyšku platby za nevyčerpané služby.
 2. SLUŽBY Strava: je podávaná 3x denne + pitný režim. Program: je daný charakteristikou tábora uvedeného v propagačných materiáloch. Organizátor si vyhradzuje právo na jeho zmenu.
 3. CENA TÁBORA

Je uvedená v propagačných materiáloch organizátora

 1. ZMLUVNÉ POKUTY Ak sa rodič rozhodne jednostranne od zmluvy (Prihlášky do tábora) odstúpiť, je povinný uhradiť organizátorovi nasledujúce pokuty: − 14 dní pred nástupom 70% z ceny tábora, 7 dní pred nástupom 80 % z ceny tábora , posledných 3 dni pred nástupom 90% z ceny tábora Odstúpenie musí byť vykonané osobne alebo písomne (e-mail, doporučený list). Rozhodujúci je dátum odoslania. V prípade hospitalizácie a tragickej rodinnej udalosti, organizátor môže pokutu neúčtovať. Ak sa rodič rozhodne jednostranne od zmluvy (Prihlášky do tábora) odstúpiť počas priebehu tábora, čiastka za tábor mu bude vrátená na základe dohody s organizátormi, podľa dôvodu odstúpenia.

Rodič podpísaním prihlášky do tábora potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Zmluvnými podmienkami, súhlasí s nimi a bezvýhradne ich prijíma!

   ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA NA SÚSTREDENÍ:

 • Na činnosti, ktorá sa organizuje , sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase, písomne oznámenom vedúcimi tábora;
 • Žiak je povinný počas sústredenia, ako aj prestávok chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov;
 • Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia trénerov na predchádzanie úrazom;
 • Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať pokyny dozor konajúceho trénera;
 • Žiaci nesmú v celom areáli chaty fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy;
 • Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady – dôsledne si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom;
 • V telocvični aj ostatných priestoroch (chodby, schody, šatne a pod.) sú zakázané všetky nebezpečné činnosti, hlavne stúpanie na stoličky a stoly, behanie, skákanie, kĺzanie a hádzanie;
 • Pri otváraní a zatváraní okien je potrebná osobitná pozornosť;
 • Zakázané je vykláňanie žiakov z okien, lezení na okna a parapety alebo sadanie na nich;
 • Všetky dvere na nábytku musia byť pozatvárané;
 • Zvýšenú pozornosť je nutné venovať všetkým rohom a hranám v miestnosti;
 • Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, je tréner povinný preukázateľne poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu;
 • Zásady bezpečného správania žiakov cez prestávky : Žiaci sa pohybujú primerane rýchlo, nerušia a neobmedzujú spolužiakov, bez dovolenia nesmú opustiť areál chaty;
 • Žiak je povinný na svojom pracovisku udržiavať čistotu a poriadok;
 • Počas vyučovania každý žiak sleduje výklad trénera, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami;
 • Žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené;
 • Každý žiak je povinný : – dodržiavať čistotu a poriadok, – zamestnávať sa pridelenou úlohou, – Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore;
 • Pri športových aktivitách je potrebné používať vhodný cvičebný odev a športovú obuv;
 • Zakázané je používať pri cvičení okuliare, hodinky, retiazky, žuvať žuvačky a pod.;
 • Pri cvičení je nutné zachovávať medzi jednotlivými cvičencami dostatočné rozostupy;
 • Pred začatím každej novej hry, súťaže či cviku je nutné vysvetliť pravidla či postup a overiť, či boli žiakmi pochopené.
 • Na sústredení sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie;
 • Žiaci sú povinní dodržiavať pitný režim[1]

 

[1] Jedná sa o dokumenty, na ktoré sú odkazy v tejto smernici a ktoré majú priamu súvislosť so zabezpečovaním jednotlivých činností v smernici popísaných.: • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov • Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov • Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov • Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami • Nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko • Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami • Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov • Vyhláška č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode • Vyhláška č. 320/2008 Z.z. o základnej škole • Vyhláška č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách • Metodické usmernenie č. 24/2006 – R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.